Passend onderwijs

Op De Vrijhoeve stellen wij de onderwijsbehoeften van uw kind vast en stemmen ons onderwijs hierop af.
Dat is goed onderwijs, dat is Passend Onderwijs!

Passend onderwijs start vanaf het moment dat u uw kind op onze school aanmeldt. Nadat de school de
schriftelijke aanmelding ontvangen heeft, onderzoeken wij of onze school de meest passende
onderwijsplek is voor uw kind. Dat doen wij door met u samen te praten over de kwaliteiten en de behoeften
van uw kind of waarvan u denkt dat uw kind die nodig heeft.

Daarnaast vragen wij met uw toestemming informatie op bij de kinderopvang of bij de huidige school waar uw kind op zit. Soms blijkt dat de school niet aan de onderwijsbehoeften van een kind kan voldoen. In dit geval gaan we met u het gesprek aan en onderzoeken we samen welke school beter past bij de onderwijsbehoeften van uw kind. Daarbij kijken we niet alleen naar speciale (basis)scholen, maar ook naar de mogelijkheden van andere basisscholen.

Vanaf het moment dat uw kind op school zit (ingeschreven is), zijn wij ervoor verantwoordelijk om het onderwijs zoveel als mogelijk aan te laten sluiten bij de onderwijsbehoeften van uw kind.

Onze school biedt basisondersteuning aan alle leerlingen. Kinderen met dyslexie, dyscalculie en/of een  leervertraging of -leerversnelling krijgen op onze school passend onderwijs.

Extra ondersteuning
Soms heeft een leerling meer ondersteuning nodig dan de school in de basisondersteuning biedt.
Bijvoorbeeld omdat het leren moeilijker gaat, omdat een kind uitdaging mist of omdat extra
begeleiding nodig is vanwege een beperking of een gedragsprobleem. De leerkracht en de intern
begeleider bespreken samen met u en eventueel externe specialisten, welke extra ondersteuning
ingezet kan worden.

Alle speciale en reguliere basisscholen uit de gemeenten Waalwijk, Loon op Zand, Heusden en Altena
horen bij het samenwerkingsverband ‘Primair Onderwijs Langstraat Heusden Altena’ (afgekort tot PO
LHA). Samen verzorgen de scholen binnen het samenwerkingsverband passend onderwijs voor alle
kinderen die in deze gemeenten wonen. Informatie over het samenwerkingsverband vindt u op
www.samenwerkingsverbandlha.nl.