MR

Een MedezeggenschapsRaad denkt en beslist mee over schoolzaken en levert daarmee een bijdrage aan de kwaliteit van het onderwijs op school. De MR bestaat ui t een afvaardiging van ouders en teamleden.

De MR komt ongeveer eens in de 6 weken samen voor overleg. Dit overleg gaat over zaken als: de besteding van geld, kwaliteit van het onderwijs, het vaststellen van vakanties en vrije dagen, groepsformatie, activiteitenplan, schoolorganisatie, leermethodes en personeelsbezetting. Tijdens het overleg schuift ook de directie van de school aan.

De leden van de MR hebben een zittingsduur van 3 jaar en kunnen zich herkiesbaar stellen. De vergaderingen zijn altijd openbaar, tenzij het een besloten vergadering is. De mededelingen van de vergaderingen zijn te lezen in de nieuwsbrief en op het memobord in de hal van de school. Het staat ouders vrij onderwerpen aan te dragen, waarvan zij vinden dat die besproken moeten worden. Dit kan via: mrdevrijhoeve@leerrijk.nl

De MR van onze school bestaat op dit moment uit:

GMR

Naast de gewone medezeggenschapsraad per school, is er op bestuursniveau ook een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR). Dit is een overkoepelende raad waarin vertegenwoordigers zitten van de scholen die onder het bestuur vallen van Leerrijk.
Deze GMR bespreekt met het bestuur de bovenschoolse zaken. Ook de GMR bestaat voor de helft uit ouders en voor de andere helft uit personeelsleden.