Medezeggenschapsraad

Sinds 1 februari 1982 is de Wet Medezeggenschap in het onderwijs actief. Op 23 september 1992 is er een nieuwe wet voor de medezeggenschap van kracht geworden. Deze wet houdt in dat er op iedere school een medezeggenschapsraad (MR) moet zijn.
De MR is bedoeld om de belangen van school zo goed mogelijk te behartigen. Een MR denkt en beslist mee over schoolzaken en levert daarmee een bijdrage aan de kwaliteit van het onderwijs op school. Eén van de belangrijkste taken van de MR is het naar vermogen bevorderen van openheid, openbaarheid en onderling overleg in de school. De MR heeft daarvoor regelmatig, ongeveer eens in de 6 weken, overleg met de directie.
Dit overleg gaat over zaken als: de besteding van geld, kwaliteit van het onderwijs, het vaststellen van vakanties en vrije dagen, groepsformatie, activiteitenplan, schoolorganisatie, leermethodes en personeelsbezetting.

De MR praat dus niet alleen mee, maar geeft ook adviezen en beslist mee.
Dit ligt wettelijk vast in twee vormen van recht: Het adviesrecht en het instemmingsrecht.
Adviesrecht:
Het schoolbestuur moet serieus reageren op elk advies dat een MR geeft, maar hoeft dit niet over te nemen. Bijv. beleid ten aanzien van een aanstelling of ontslag.
Instemmingsrecht:
Sommige besluiten kunnen alleen genomen worden met instemming van de MR. Bijv. het schoolplan. Iedere 4 jaar maakt de school een nieuw plan. In dit plan is opgenomen waar de school voor staat, hoe het onderwijs wordt ingevuld en hoe de kwaliteit gewaarborgd wordt, en wat de ontwikkelingsdoelen zijn voor de komende jaren.

Deze bevoegdheden van de Medezeggenschapsraad zijn vastgelegd in een reglement. Indien u dit reglement wilt inzien, kunt u dit opvragen bij onze voorzitter Mirella Wagemakers.

Wie hebben er zitting in de MR?
Een MR bestaat uit ouders en personeelsleden, altijd in een gelijke verhouding. Op de Vrijhoeve zijn dat 2 ouders en 2 leerkrachten.

De personeelsgeleding bestaat uit: Christy Westerlaken 

De oudergeleding bestaat uit: Tjitske van den Bogaart en Ellen Mulder 

​De leden hebben een zittingsduur van 3 jaar, en kunnen zich herkiesbaar stellen. De vergaderingen zijn openbaar, tenzij een bepaalde zaakbehandeling een besloten vergadering behoeft.
De mededelingen van de vergaderingen zijn te lezen in de nieuwsbrief en op het nieuwe memobord in de hal van de school. De volledige notulen zijn in te zien bij één van de leden van de MR.
Het staat ouders vrij onderwerpen aan te dragen waarvan zij vinden dat die besproken moeten worden. U kunt hiervoor contact opnemen met Mirella Wagemakers of Ellen Mulder.
U kunt ons ook mailen: cDit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

GMR

Naast de gewone medezeggenschapsraad per school, is er op bestuursniveau ook een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR). Dit is een overkoepelende raad waarin vertegenwoordigers zitten van de scholen die onder het bestuur vallen van Leerrijk!.
Deze GMR bespreekt met het bestuur de bovenschoolse zaken.
Ook de GMR bestaat voor de helft uit ouders en voor de andere helft uit personeelsleden.

Documenten

jaarverslag 2018-2019

verslag denktankavond 31-10-2019