Ouderraad

Wat is een ouderraad?

De ouderraad is een groep ouders waarvan hun kind(eren) op Bs de Vrijhoeve zitten. De ouders van de ouderraad zetten zich voor school in op allerlei verschillende manieren. Zo helpen ze met het organiseren en uitvoeren van leuke activiteiten binnen de school. Daarnaast zijn onze klassenouders ook lid van de ouderraad, in deze rol helpen ze de leerkrachten bij bepaalde activiteiten waar school hulp bij nodig heeft. 
De ouderraad is een apart orgaan binnen de school in de vorm van: Stichting Ouderraad de Vrijhoeve. 

  

Wat doet de ouderraad aan activiteiten binnen de school?

Schoolfotograaf, sinterklaasviering, kerstknutselmiddag, kerstviering, carnaval, communie, schoolreisjes en/of uitstapjes, avond 3-daagse, Pasen, laatste schooldag, open dagen, jubileumactiviteiten, afscheidscadeautjes groep 8, enzovoorts.

Bij de aanmelding en opgave van uw kind op onze school kunt u zich opgeven als lid van onze ouderraad. Deze is samengesteld uit een groep van ouders die allerlei activiteiten organiseert en meedenkt over het totale schoolgebeuren. Elke maand vergadert de ouderraad in aanwezigheid van een teamlid.

 

Huidige bezetting van de ouderraad:

Laura Rosenbrand (voorzitter), Niels van Tiggelen (penningmeester), Maarten Mulder (secretaris), Chantal Weeterings, Petra Vloemans, Christ Vermeer, Dimitri van der Velden, Tjitske van den Bogaart, Jarno Nederveen en Maud Veraa (namens het team).

 

Vrijwillige Ouderbijdrage/contributie

Basisscholen in Nederland mogen ouders om een vrijwillige ouderbijdrage vragen. Scholen besteden deze bijdrage aan extra activiteiten buiten het gewone lesprogramma om. De hoogte van het bedrag en waaraan het besteed gaat worden, moet in de schoolgids beschreven staan. Daarnaast wordt jaarlijks aan alle ouders verantwoord waaraan het geld is uitgegeven.

Bij ons op school is de vrijwillige ouderbijdrage € 19,50 per kind per jaar. Wanneer een leerling later in het schooljaar instroomt op de Vrijhoeve, wordt dit bedrag aangepast. De OR stuurt de ouders van deze nieuwe leerlingen rond de tweede helft van het schooljaar een brief met de vraag om de vrijwillige ouderbijdrage over te maken. Het geld wordt uitgegeven aan feestelijke en overige bijzondere activiteiten. Dat kan dus een cadeautje op de sinterklaasviering zijn, maar ook iets te drinken tijdens carnaval, prijzen voor de kerstbingo of het afscheidscadeau voor de kinderen uit groep 8. Ook het schoolreisje en het afscheidskamp van groep 8 vallen onder de vrijwillige bijdrage. 

De vrijwillige ouderbijdrage is dus wettelijk gezien een vrijwillige financiële bijdrage van ouders aan Bs de Vrijhoeve. We hopen echter dat u beseft dat school door middel van die bijdrage allerlei extra activiteiten kan organiseren waaraan de kinderen veel plezier beleven. We hopen deze activiteiten te kunnen blijven organiseren. We zijn dan ook blij wanneer ouders de vrijwillige bijdrage betalen. Ouders die het financieel even moeilijk hebben en deze vrijwillige bijdrage willen betalen, kunnen contact opnemen met de directie voor een speciale regeling. U kunt dan denken aan het betalen in termijnen of het inschakelen van hulp door bijvoorbeeld de gemeente (Schoolwijzer), stichting Leergeld of bijvoorbeeld de Strohalm. Zij helpen gezinnen met een kleine portemonnee met het betalen van de vrijwillige ouderbijdrage.

Contact opnemen met de ouderraad?
U kunt ons aanspreken op het schoolplein of een e-mail sturen naar: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 
 

Medezeggenschapsraad

Sinds 1 februari 1982 is de Wet Medezeggenschap in het onderwijs actief. Op 23 september 1992 is er een nieuwe wet voor de medezeggenschap van kracht geworden. Deze wet houdt in dat er op iedere school een medezeggenschapsraad (MR) moet zijn. De MR is bedoeld om de belangen van school zo goed mogelijk te behartigen. Een MR denkt en beslist mee over schoolzaken en levert daarmee een bijdrage aan de kwaliteit van het onderwijs op school. Eén van de belangrijkste taken van de MR is het naar vermogen bevorderen van openheid, openbaarheid en onderling overleg in de school. De MR heeft daarvoor regelmatig, ongeveer eens in de 6 weken, overleg met de directie. Dit overleg gaat over zaken als: de besteding van geld, kwaliteit van het onderwijs, het vaststellen van vakanties en vrije dagen, groepsformatie, activiteitenplan, schoolorganisatie, leermethodes en personeelsbezetting. Wettelijk ligt vast dat de MR twee vormen van recht kent: het adviesrecht en het instemmingsrecht.

Adviesrecht: Het schoolbestuur moet serieus reageren op elk advies dat een MR geeft, maar hoeft dit niet over te nemen. Bijv. beleid ten aanzien van een aanstelling of ontslag. Instemmingsrecht: Sommige besluiten kunnen alleen genomen worden met instemming van de MR. Een voorbeeld hiervan is het schoolplan. Iedere 4 jaar maakt de school een nieuw plan. In dit plan is opgenomen waar de school voor staat, hoe het onderwijs wordt ingevuld en hoe de kwaliteit gewaarborgd wordt, en wat de ontwikkelingsdoelen zijn voor de komende jaren. Deze bevoegdheden van de Medezeggenschapsraad zijn vastgelegd in een reglement. Indien u dit reglement wilt inzien, kunt u dit opvragen bij onze voorzitter Christy Westerlaken. Wie hebben er zitting in de MR? Een MR bestaat uit ouders en personeelsleden, wanneer mogelijk in een gelijke verhouding. Op de Vrijhoeve zijn dat 2 ouders en 2 leerkrachten. De personeelsgeleding bestaat uit: juf Christy en meneer Daniël.

De oudergeleding bestaat uit: Tjitske van den Bogaart en Ellen Mulder

De leden hebben een zittingsduur van 3 jaar en kunnen zich herkiesbaar stellen. De vergaderingen zijn openbaar, tenzij een bepaalde zaakbehandeling een besloten vergadering behoeft. De mededelingen van de vergaderingen zijn te lezen in de nieuwsbrief en op het nieuwe memobord in de hal van de school. De volledige agenda’s en notulen zijn te vinden op de website. Het staat ouders vrij onderwerpen aan te dragen waarvan zij vinden dat die besproken moeten worden. U kunt hiervoor contact opnemen met Tjitske van den Bogaart of Ellen Mulder. U kunt ons ook mailen: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Naast de gewone medezeggenschapsraad per school, is er op bestuursniveau ook een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR). Dit is een overkoepelende raad waarin vertegenwoordigers zitten van de scholen die onder het bestuur vallen van Leerrijk!.
Deze GMR bespreekt met het bestuur de bovenschoolse zaken.
Ook de GMR bestaat voor de helft uit ouders en voor de andere helft uit personeelsleden.

Documenten

schooljaar 2021/2022

Notulen 15 november 2021

Notulen 30 september 2021


notulen 9 juli 2020

notulen 10 juni 2020

notulen 12 januari 2021

agenda 12 januari 2021

notulen 8 september 2020

agenda 8 september 2020

jaarverslag 2019-2020

jaarverslag 2018-2019

verslag denktankavond 31-10-2019

Klassenouders

De betrokkenheid en de inzet van de ouders is enorm belangrijk. Het wordt op onze school ook heel erg gewaardeerd als ouders zich willen inzetten voor de school. Te denken valt onder andere aan vieringen, excursies, schoolreisje, groepslezen, sportdag, bibliotheek etc..... Om het allemaal in goede banen te leiden heeft iedere groep een (of meer) klassenouder(s).

De klassenouder vertegenwoordigt alle ouders van de kinderen uit de desbetreffende groep. Als er iets moet worden geregeld voor de groep, is het eerste contactpersoon, voor zowel de juffrouw en de meester als voor de ouders de klassenouder. 


BVL

De Vrijhoeve heeft in 2011 het Label ontvangen.

BVL staat voor Brabants VerkeersveiligheidsLabel. Het BVL biedt basisscholen en gemeenten de helpende hand om structureel en meer op de praktijk van alle dag gerichte verkeerseducatie te geven. Het is een parapluproject van de provincie Noord-Brabant voor verkeerseducatie gericht op jongeren tussen 4 en 12 jaar.

Het Label is een bewijs dat verkeersveiligheid structureel deel uitmaakt van het schoolbeleid. De leerlingen krijgen verkeerslessen en er zijn verkeersprojecten met praktische oefeningen. Verder is er aandacht voor de schoolomgeving en de wegen er naartoe zo verkeersveilig mogelijk te maken. De BVL-werkgroep werkt samen met andere BVL-scholen, gemeente, politie, VVN en andere particuliere organisaties.

De BVL-werkgroep zet verkeersveiligheid hoog op de agenda, helpt bij de uitvoering van verkeersactiviteiten en vraagt aandacht voor verkeersveiligheid, zowel in de directe omgeving van de school als op de school-thuisroutes.

De BVL-werkgroep:
Christy Westerlaken wordt graag ondersteund door verkeersouders.

Wilt U deel uitmaken van de werkgroep, heeft U tips of vragen, laat het ons weten op:

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.