Schooljaarplan

Schoolplan bs de Vrijhoeve A5

De strategie van ons schoolplan is uitgewerkt in 4 koersuitspraken die systematisch aan bod komen op werkmiddagen en studiedagen. Door de koersuitspraken a.d.h.v. de PDSA-cyclus te plannen, uit te voeren, bestuderen en aan te passen, zorgen wij voor een kwalitatieve borging van onze resultaten. Voor deze aanpak is tijd opgenomen in onze jaarplanning.

 

2.1 Prioriteiten voor 2020-2021:

Koersuitspraak 1: “We borgen de kwaliteit door structureel te reflecteren op onze processen en resultaten vanuit eigenaarschap”. 

 • We werken aan vakmanschap door op leren gerichte vragen te stellen bij werkvergaderingen. 
 • We tonen eigenaarschap in professionele ontwikkeling door te leren van en met elkaar tijdens collegiale consultatie in de klassen en kennisuitwisseling van de leerkringen tijdens teambijeenkomsten. 
 • We werken cyclisch aan verbetering van ons didactisch handelen waarbij ondersteuning van IB een belangrijke rol speelt.
 • We noteren zorgsignalen tijdig en werken conform het stappenplan met de meldcode.

 

Koersuitspraak 2: “We werken samen met ouders, leerlingen en omgevingspartners aan ontwikkelingen”. 

 • We onderzoeken de mogelijkheid om het kind zelf input te laten geven bij het OVG om tot een nog betere afstemming te komen op de verwachtingen van ouder en kind.
 • Leerlingen werken mee aan de invulling van onze leeromgeving door een actieve bijdrage te leveren aan de vormgeving van onze thema’s. 
 • Leerlingen werken mee aan de invulling van onze leefomgeving door een actieve rol te pakken in het implementeren van PBS in de school.
 • Met omgevingspartners en ouders werken we aan versterking van de doorgaande lijn in ons VVE aanbod door de herziene afspraken met de voorschool na te leven.
 • Initiatieven m.b.t. ouderbetrokkenheid worden voortgezet en kansen op actiever ouderschap worden verkend.

Koersuitspraak 3: “We ondersteunen leerlingen bij het ontwikkelen van hun talenten en competenties”. 

 • We stimuleren leerlingen eigenaarschap te tonen in hun eigen leerproces door eigen talenten en ontwikkelingen in kaart te brengen aan de hand van MI.
 • We onderzoeken de mogelijkheid om over te gaan op een nieuwe vorm van rapportage. 
 • We nemen de balans in sociaal, creatief en cognitief aanbod op in de themaplanning. 

Koersuitspraak 4: “We bieden vernieuwend en kindgericht onderwijs”. 

 • We richten thematisch onderwijs in door middel van onderzoekend leren waarbij we op zoek gaan naar een passende methode die aansluit bij onze visie.  
 • We stimuleren kinderen tot actief leren o.a. door onze leerkrachtrol te transformeren, waarbij het team geschoold wordt in het drieslagmodel.
 • We implementeren ons nieuwe volgsysteem LJK.  

We borgen de vernieuwde werkwijze bij rekenen en zetten de eerste stappen richting leerlijngericht werken op taal. 

 

Bent u benieuwd naar ons schoolplan voor 2019-2023? Klik hier