Privacy

Voor alle documenten verwijzen wij u naar de site van Leerrijk!

www.leerrijk.nl 

Open dag

Open dagen doen wij niet aan, u bent altijd van harte welkom om kennis te komen maken!

 

Op een gewone lesdag proeft u de sfeer in de school en kunt u zien hoe wij werken.

 

Als u een rondleiding en/of kennismaking wilt plannen, graag even contact opnemen met de directie.

 

 

Onze school

BS de Vrijhoeve is een echte wijkschool. Dit is goed te merken aan de omgeving. De meeste kinderen wonen in de buurt en onze ouders zijn over het algemeen kritisch en betrokken bij het wel en wee van onze school. De school is ook een wezenlijk onderdeel van de omgeving. Anders gezegd, het naar school gaan reikt verder dan alleen maar het gebouw waar de kinderen door de week naartoe komen. Zo hebben we veel contacten in onze omgeving.

Elk kind moet de kans krijgen zich veilig te voelen bij ons op school. Elk kind moet goed in zijn vel kunnen zitten. Zijn er toch problemen dan proberen wij die samen met de kinderen te bespreken (en hun ouders). Natuurlijk kent de school ook regels, niet om de regel op zich, maar om de kinderen structuur te bieden.

Kinderen moeten zich veilig voelen op onze school. Hiervoor moet er een vertrouwensband zijn tussen leerkracht en leerling, tussen school en ouders. De leerling moet zich geborgen voelen bij de leerkracht. Van elke leerkracht, leerling en ouder op onze school verwachten wij dan ook dat hij voor elk kind een luisterend oor kan bieden, een respectvolle en open houding aan de dag legt.

Op deze manier willen we het goede in elk kind naar boven halen, zijn zelfrespect en zelfvertrouwen doen toenemen en “een positief in het leven staan” bevorderen.

Uitgaande van elke leerling als individu proberen we ons hoofddoel “elke leerling moet goed in zijn vel zitten” te bevorderen, ondersteunen daar waar nodig en bevorderen wat al goed gaat.

Schoolgids

U kunt onze schoolgids online bekijken via deze website. Om de schoolgids te bekijken klikt u op de onderstaande link

Schoolgids 2021-2022

Bovenschoolse bijlage 

Praktische informatie uit de schoolgids:

Algemene schooltijden:

Maandag           08:30-11:45 en 13:00-15:15

Dinsdag            08:30-11:45 en 13:00-15:15

Woensdag         08:30-12:30

Donderdag        08:30-11:45 en 13:00-15:15

Vrijdag             08:30-11:45 en 13:00-15:15

Groep 1/2 is iedere vrijdagmiddag vrij.

Groep 3 is tot de kerstvakantie iedere vrijdagmiddag vrij. Na de kerstvakantie gaan zij de hele vrijdag naar school.

Wij vragen uw speciale aandacht voor het volgende.

  • Laat uw kind op tijd op school komen. Het is erg vervelend als er laatkomers zijn. Al te vroeg hoeft ook niet, zeker niet bij slecht weer, 10 minuten voor aanvang is ruim voldoende. Vanaf dat tijdstip is er een surveillant op het schoolplein aanwezig.
  • U wordt dringend verzocht uw kind niet zomaar thuis te houden. Met dit "zomaar" bedoelen we bijvoorbeeld een afspraak bij de tandarts. Zie de wettelijke regels in deze gids.
  • Mocht uw kind toch om een of andere reden moeten verzuimen, wilt u ons dit dan vóór aanvang van school telefonisch doorgeven.
  • Wanneer er met een continurooster gewerkt wordt, krijgt u ruim van te voren bericht.

 

Gymrooster

In alle groepen wordt gymles gegeven. Vanaf groep 3 is dit tweemaal per week in sporthal Zidewinde. De kinderen gymmen in gepaste (sportieve) kleding. Het dragen van gymschoenen is verplicht. De groepen 3 t/m 8 gymmen op dinsdagmiddag en donderdagochtend.

 

Vrije dagen

Gedurende het schooljaar zijn er vakanties en vrije dagen ingepland. Wat betreft de vakanties volgen wij het advies van het Brabants Overleg Orgaan. Naast de vakanties zijn er nog een aantal vrije dagen voor uw kind ingepland. Dit zijn dagen waarop het team een scholing volgt of overleg heeft. Voor dit schooljaar is het rooster als volgt:

Start schooljaar:        6 september 

Herfstvakantie:          23 t/m 31 oktober

Kerstvakantie:           24 december t/m 9 januari

Voorjaarsvakantie:     26 t/m 6 maart 

Goede Vrijdag:          15 april

2e Paasdag:              18 april

Koningsdag:             27 april (in de meivakantie)

Meivakantie:             23 april t/m 8 mei

Hemelvaart:             26 en 27 mei

2e Pinksterdag:         6 juni 


Laatste schooldag:    22 juli

Studiedagen/studiemiddagen:            20 september, 4 oktober, 11 november, 29 november, 4 februari, 9 februari, 22 maart, 3 juni, 15 juni en 12 juli.

 

Ziek melden

Als uw kind ziek is, moet u (telefonisch) contact opnemen met de school. Hiervan wordt dan een aantekening gemaakt in de leerlingenadministratie.

Het afmelden bij de TSO dient u apart door te geven aan TSO club, via hun eigen administratie. 

 

TSO

De kinderen van basisschool de Vrijhoeve kunnen met veel plezier overblijven doordat TSO Club een leuke onderbreking van de schooldag van uw kind verzorgt, waarbij ze rustig hun boterham kunnen eten en een leuk en afwisselend aanbod krijgen! TSO Club zet daarvoor een coördinator vanuit de organisatie met één vrijwilliger in.

TSO club en de directie van basisschool de Vrijhoeve stemmen de manier van werken en omgaan met de kinderen op elkaar af! Naast tijd, rust en gezelligheid tijdens het eten, kunnen de kinderen na het eten kiezen uit de volgende mogelijkheden:

  • actief bezig zijn
  • kleuren of tekenen
  • lekker buiten spelen
  • even uitrusten in het “rustlokaal” met een boekje of tijdschrift .

Voordat u gebruik kunt maken van het overblijven, dient u eenmalig te registreren via: login.tsoclub.nl.  Met het BRIN nummer van de school (23WG00) en de ouderregistratiecode (3350) kunt u zich inschrijven en vanaf dan flexibel aanmelden voor de tussenschoolse opvang.

Lesmethoden

Wij gebruiken lesmethodes die passen bij de visie van onze school (zie ons schoolplan). Dit betreft methodes die aansluiten bij de interesses van de kinderen, die uitdagen en waar we op ICT gebied ook een positieve toevoeging hebben. De methodes gaan als bron worden ingezet bij het werken met leerlijnen en geven ons de ruimte om onderzoek te doen naar thematisch onderwijs.

In de onderbouw werken we met 'beredeneerd aanbod'. Dit houdt in dat we in een thematisch onderwijsaanbod voorzien waarbij betekenisvolle en samenhangende activiteiten aangeboden worden op basis van vooraf gestelde leer- en ontwikkelingsdoelen. Het aanbod sluit aan bij het ontwikkelingsniveau, de onderwijsbehoeften en de talenten van de kinderen. Hierbij worden onderdelen van methodes gebruikt, o.a. schatkist.

beredeneerd aanbod 

 In groep 3 wordt gestart met het aanvankelijk lezen en het rekenen en schrijven.

  

Vanaf groep 4 werken alle kinderen met tablets als het gaat om de verwerking bij taal, rekenen en spelling. Dit gebeurt a.d.h.v. Snappet 3.0.

  

Voor wereldoriëntatie en studievaardigheden gebruiken wij nu nog de volgende methodes:

 

Sinds schooljaar 2018-2019 krijgen alle kinderen bij ons op school Engelse lessen.

Kunstzinnige vorming komt bij ons terug in de thema's die aangeboden worden en krijgt vorm a.d.h.v. input van de leerlingen

Wij werken veel met de digitale versies van de methodes en leerlingprogramma's, vandaar dat iedere klas een digibord heeft en er naast een vast aantal computers in de groep, ook nog een computerlokaal aanwezig is voor toetsen, zelfstandige verwerking of verrijking- en verdiepingswerk.