Privacy

Voor alle documenten verwijzen wij u naar de site van Leerrijk!

www.leerrijk.nl 

Onze school

BS de Vrijhoeve is een echte wijkschool. Dit is goed te merken aan de omgeving. De meeste kinderen wonen in de buurt en onze ouders zijn over het algemeen kritisch en betrokken bij het wel en wee van onze school. De school is ook een wezenlijk onderdeel van de omgeving. Anders gezegd, het naar school gaan reikt verder dan alleen maar het gebouw waar de kinderen door de week naartoe komen. Zo hebben we veel contacten in onze omgeving.

Elk kind moet de kans krijgen zich veilig te voelen bij ons op school. Elk kind moet goed in zijn vel kunnen zitten. Zijn er toch problemen dan proberen wij die samen met de kinderen te bespreken (en hun ouders). Natuurlijk kent de school ook regels, niet om de regel op zich, maar om de kinderen structuur te bieden.

Kinderen moeten zich veilig voelen op onze school. Hiervoor moet er een vertrouwensband zijn tussen leerkracht en leerling, tussen school en ouders. De leerling moet zich geborgen voelen bij de leerkracht. Van elke leerkracht, leerling en ouder op onze school verwachten wij dan ook dat hij voor elk kind een luisterend oor kan bieden, een respectvolle en open houding aan de dag legt.

Op deze manier willen we het goede in elk kind naar boven halen, zijn zelfrespect en zelfvertrouwen doen toenemen en “een positief in het leven staan” bevorderen.

Uitgaande van elke leerling als individu proberen we ons hoofddoel “elke leerling moet goed in zijn vel zitten” te bevorderen, ondersteunen daar waar nodig en bevorderen wat al goed gaat.

Sinds medio oktober 2022,vangt onze school ook Oekraïense leerlingen op vanuit de centrale opvang in het NH-Hotel uit Waalwijk.

Schoolgids

Schoolgids 2022-2023 bevat alle informatie die op onze school van toepassing is.

Hier kun u de schoolgids downloaden. Wanneer u een papieren versie wenst wordt deze door ons voor u graag uitgeprint. Voor vragen kunt u terecht bij Willem Jan van Hest

Schoolgids 2022-2023

  

Praktische informatie uit de schoolgids:

Algemene schooltijden:

Maandag           08:30-11:45 en 13:00-15:15

Dinsdag            08:30-11:45 en 13:00-15:15

Woensdag         08:30-12:30

Donderdag        08:30-11:45 en 13:00-15:15

Vrijdag             08:30-11:45 en 13:00-15:15

* Groep 1/2 is iedere vrijdagmiddag vrij.
* Groep 3 is tot de herfstvakantie iedere vrijdagmiddag vrij. Na de herfstvakantie gaan zij de hele vrijdag naar school.

Wij vragen uw speciale aandacht voor het volgende.

  • Uw kind is welkom op school tussen 8:20 en 8:30 uur. De deuren van de school staan open. Uw kind kan meteen naar zijn/haar groep.
  • U wordt dringend verzocht uw kind niet 'zomaar' thuis te houden. Met dit "zomaar" bedoelen we bijvoorbeeld een afspraak bij de tandarts of een ortodontist. Zie de wettelijke regels in deze gids.
  • Mocht uw kind toch om een of andere reden moeten verzuimen, wilt u ons dit dan vóór aanvang van school telefonisch doorgeven. U kunt school bereiken vanaf 8:00 uur op 0416-543350. 

Gymrooster

In alle groepen wordt gymles gegeven. Groep 1-2 doen dit op school. Vanaf groep 3 is dit in sporthal Zidewinde.
De kinderen gymmen in gepaste (sportieve) kleding. Het dragen van gymschoenen is verplicht.
De groepen 3/4 en groep 5/6 gymmen op
dinsdagmiddag, groep 7/8 op vrijdagmiddag.

Vanaf maart 2023 gymmen de Oekraïense leerlingen mee met de leerlingen van De Vrijhoeve. Leerlingen uit die groep die in leerjaar 3-4-5 zitten, gymmen met groep 3-4 mee op dinsdagmiddag. De leerlingen uit groep 6-7-8 gymmen op vrijdagmiddag mee met groep 7-8. 

Vrije dagen 2022-2023

Gedurende het schooljaar zijn er vakanties en vrije dagen ingepland. Wat betreft de vakanties volgen wij het advies van het Brabants Overleg Orgaan. Naast de vakanties zijn er nog een aantal vrije dagen voor uw kind ingepland. Dit zijn dagen waarop het team een scholing volgt of overleg heeft.
Voor dit schooljaar is het rooster als volgt:

Start schooljaar:        5 september 
Herfstvakantie:          24 t/m 28 oktober
Kerstvakantie:           24 december t/m 9 januari
Voorjaarsvakantie:     20 t/m 24 februari 
Goede Vrijdag:          7 april
2e Paasdag:              10 april
Koningsdag:             27 april (in de meivakantie)
Meivakantie:             24 april t/m 5 mei
Hemelvaart:             18 en 19 mei
2e Pinksterdag:         29 mei 
Laatste schooldag:    14 juli

Studiedagen/studiemiddagen 2022-2023:         

19 september,
31 oktober,
6 december,
9 februari,
22 maart,
22 mei,
23 juni 

 

Ziek melden

Als uw kind ziek is, moet u (telefonisch) contact opnemen met de school.
Hiervan wordt dan een aantekening gemaakt in de leerlingenadministratie.

Heeft uw kind corona, dan volgen we het coronaprotocol. Zie pagina Corona.
Het afmelden bij de TSO dient u apart door te geven aan TSO club, via hun eigen administratie. 

 

TSO

De kinderen van basisschool de Vrijhoeve kunnen met veel plezier overblijven doordat TSO Club een leuke onderbreking van de schooldag van uw kind verzorgt, waarbij ze rustig hun boterham kunnen eten en een leuk en afwisselend aanbod krijgen! TSO Club zet daarvoor een coördinator vanuit de organisatie met één vrijwilliger in.

TSO club en de directie van basisschool de Vrijhoeve stemmen de manier van werken en omgaan met de kinderen op elkaar af! Naast tijd, rust en gezelligheid tijdens het eten, kunnen de kinderen na het eten kiezen uit de volgende mogelijkheden:

  • actief bezig zijn
  • kleuren of tekenen
  • lekker buiten spelen
  • even uitrusten in het “rustlokaal” met een boekje of tijdschrift .

Voordat u gebruik kunt maken van het overblijven, dient u eenmalig te registreren via: login.tsoclub.nl.  Met het BRIN nummer van de school (23WG00) en de ouderregistratiecode (3350) kunt u zich inschrijven en vanaf dan flexibel aanmelden voor de tussenschoolse opvang.

Lesmethoden

De lesmethodes die wij gebruiken passen bij de visie van de school en sluiten zoveel mogelijk aan bij de interesses van de kinderen. Naast de verwerking op papier, maken wij veel gebruik van digitale middelen. Alle leerlingen vanaf groep 4 beschikken over een eigen laptop die zij kunnen gebruiken voor het verwerken van de lessen, maar ook het maken van presentaties of het spelenderwijs automatiseren van sommen. In de ochtenden staan de basisvakken (rekenen, taal, lezen) op de planning, in de middagen is er volop ruimte voor sport en spel, wereldoriëntatie en creatieve vorming

 

 

beredeneerd aanbod 

In de kleutergroep wordt spelenderwijs de basis gelegd voor het leren rekenen en lezen. Hiervoor gebruiken we de volgende methodes: 

semsom

In groep 3 wordt gestart met het aanvankelijk lezen, rekenen en schrijven.

  semsom

Vanaf groep 4 verwerken de leerlingen veelal op Snappet.
Zij gebruiken dit voor en rekenen en taal.

taal actief

Voor begrijpend lezen gebruiken Nieuwsbegrip:

 

We gebruiken de methode BLINK (de geïntegreerde versie) voor wereldoriëntatie en burgerschap.

 

Voor studievaardigheden maken we gebruik van:

 

Sinds schooljaar 2018-2019 krijgen alle kinderen bij ons op school Engelse lessen.

Kunstzinnige vorming komt bij ons terug in de schoolbrede thema’s en krijgt vorm met behulp van de input van de leerlingen.

Voor de kinderen die verrijkings- of verdiepingswerk nodig hebben, zoeken wij materialen die bij het kind passen. Zo werken we onder andere met denkwerk, Prik en Ko, rekentijger, Plustaak rekenen, en Juan y Rose (Spaans).