Schooljaarplan

Schoolplan bs de Vrijhoeve A5

De strategie van ons schoolplan is uitgewerkt in 4 koersuitspraken die systematisch aan bod komen op werkmiddagen en studiedagen. Door de koersuitspraken a.d.h.v. de PDSA-cyclus te plannen, uit te voeren, bestuderen en aan te passen, zorgen wij voor een kwalitatieve borging van onze resultaten. Voor deze aanpak is tijd opgenomen in onze jaarplanning.

 

2.1 Prioriteiten voor 2019-2020:

Koersuitspraak 1: “We borgen de kwaliteit door structureel te reflecteren op onze processen en resultaten vanuit eigenaarschap”. 

 • We tonen een onderzoekende houding door te reflecteren op ons onderwijs tijdens werkvergaderingen, waarbij werkenderwijs bijstelling van aanpak en doelen plaatsvindt op basis van data in een PDSA cyclus.  
 • We tonen eigenaarschap in professionele ontwikkeling door keuzes te maken in ons aanbod bij planningen en te leren van en met elkaar tijdens collegiale consultatie. 
 • We werken aan verbetering van ons didactisch handelen door het inzetten van coaching in de klas.   

Koersuitspraak 2: “We werken samen met ouders, leerlingen en omgevingspartners aan ontwikkelingen”. 

 • We stimuleren actief ouderschap door het inzetten van denktankavonden (2x per jaar) en koffieochtenden (1x per maand) waar we de verbinding met ouders zoeken. 
 • Leerlingen werken mee aan de invulling van onze leer- en leefomgeving door een actieve bijdrage en gezamenlijke verantwoordelijkheid voor het pedagogisch klimaat, waarbij de leerlingenraad een monitorende rol krijgt. 
 • Met omgevingspartners en ouders werken we aan versterking van de doorgaande lijn in ons VVE aanbod door o.a. herziene afspraken met de voorschool op te stellen en na te leven en ouders de school in te krijgen bij inloopmomenten en initiatieven als de verteltas.  

Koersuitspraak 3: “We ondersteunen leerlingen bij het ontwikkelen van hun talenten en competenties”. 

 • We hebben aandacht voor verschillende leerhoudingen en -strategieën en stemmen daar de leerkrachtrol op af aan de hand van het MI model van Gardner. 
 • We hebben aandacht voor de balans in sociaal, creatief en cognitief aanbod en leren de kinderen deze talenten zelf in kaart te brengen aan de hand van doelenkaarten. 
 • We werken met de leerlingen in onderzoeksgroepen aan persoonlijke leervragen en -doelen binnen de thema’s. 

Koersuitspraak 4: “We bieden vernieuwend en kindgericht onderwijs”. 

 • We richten thematisch onderwijs in door middel van onderzoekend leren waarbij we op zoek gaan naar een passende methode die aansluit bij onze visie.  
 • We stimuleren kinderen tot actief leren o.a. door onze leerkrachtrol te transformeren, waarbij we ondersteund worden door scholing met ondersteuning van het drieslagmodel.  
 • We richten in de onderbouw een beredeneerd aanbod in binnen een taalrijke omgeving en ronden ons onderzoek af wat betreft het best passende volgsysteem.  
 • We creëren een doorgaande lijn in ons onderwijs door te werken vanuit de leerlijnen bij rekenen en gebruiken methodematerialen als bron. 

 

Bent u benieuwd naar ons schoolplan voor 2019-2023? Klik hier